Stadgar

1 § Ändamål

Svenska P.E.N. är en ideell förening, ansluten till International PEN men i övrigt oberoende, med syfte att skapa vänskapliga förbindelser mellan litterärt verksamma från skilda länder och olika språkområden. Klubben driver sin verksamhet enligt de principer som framgår av International PENs charter och skall därvid särskilt • verka för intellektuell frihet • arbeta för personlig och konstnärlig frihet för de litterärt verksamma • försvara yttrandefriheten samt • skydda och hjälpa de kolleger som genom att utöva sitt yrke råkar ut för förföljelse eller andra svårigheter.

2 § Medlemskap

1 mom. Medlemskap kan vinnas av författare, översättare, journalist, förläggare eller annan inom landet litterärt verksam, som ansluter sig till International PENs charter. Inval beslutas av styrelsen på förslag av två medlemmar.

2 mom. Avvisar styrelsen förslag om inval, har förslagsställaren rätt att få saken prövad av nästa årsmöte. Bifall till förslag om inval fordrar på årsmötet en majoritet om två tredjedelar av de röstande.

3 mom. Varje medlem i någon annan till International PEN ansluten klubb betraktas under vistelse i Sverige som ansluten till Svenska PEN. Dock äger ingen medlem rösträtt i flera klubbar samtidigt. Det åligger därför var och en som är medlem i flera klubbar att meddela samtliga dess klubbars styrelser i vilken av dem han/hon väljer att utöva sin rösträtt.

4 mom. Den som är politiskt, religiöst eller i liknande hänseende förföljd för sin litterära verksamhets skull kan av styrelsen som temporär hedersmedlem upptagas under Svenska PENs beskydd.

3 § Medlemsavgift

1 mom. Medlem erlägger en årsavgift som för det kommande räkenskapsåret fastställs av höstmötet.

2 mom. Medlemskap träder i kraft när medlemsavgiften för invalsåret erlagts.

3 mom. Hedersmedlem erlägger inte någon avgift.

4 § Utträde, uteslutning

1 mom. Medlem som inte erlagt årsavgift för det löpande räkenskapsåret och trots påminnelse inte fullgör sin betalning senast före maj månads utgång året därpå anses ha utträtt ur klubben.

2 mom. Medlem som uppenbart motarbetar klubben eller de principer som fått uttryck i den internationella chartern och i dessa stadgar eller som eljest grovt skadar klubbens verksamhet kan på förslag av styrelsen av årsmötet uteslutas ur klubben. Beslut om förslag till uteslutning skall av styrelsen fattas genom sluten omröstning och biträdas av minst sex ledamöter. På årsmötet skall frågan likaledes avgöras genom sluten omröstning och beslut om uteslutning skall omfattas av minst två tredjedelar av de röstande.

5 § Klubbens ledning

1 mom. Klubben utser bland medlemmarna en ordförande, vilken tillsammans med minst åtta och högst tolv andra medlemmar utgör klubbens styrelse. Styrelsevalet äger rum på årsmötet varvid ordföranden väljs för sig på ett år i sänder och de övriga väljs för två år åt gången på sådant sätt att mandatperioden utgår för hälften varje år.

2 mom. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som vid förfall för ordföranden även fungerar som klubbens ordförande, samt sekreterare, internationell sekreterare och skattmästare. Styrelsen utser inom eller utom sig i övrigt de funktioner som behövs för verksamheten.

3 mom. Ordförande- och styrelseval förbereds av en valnämnd om tre personer som utses vid höstmötet.

6 § Medlemsmöten

1 mom. Styrelsen anordnar årligen två ordinarie medlemsmöten, ett vårmöte, tillika årsmöte, under mars–maj och ett höstmöte under november–december. Därutöver kallar styrelsen till medlemsmöten för särskilda program.

2 mom. Om minst tjugo medlemmar eller revisorerna för visst ändamål påfordrar det skall styrelsen inom en månad utlysa extra medlemsmöte.

3 mom. Kallelse till ordinarie medlemsmöte skall sändas till medlemmarna två veckor före mötet.

7 § Ordning vid möten

1 mom. Vid ordinarie medlemsmöte skall utses mötesordförande och -sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, prövas frågan om mötets behöriga utlysande, fastställas dagordning samt, i lämplig form – genom avprickning, upprop, anteckning vid ingången eller eljest – upprättas deltagarförteckning. Vid annat möte där protokoll föres skall vad nu sagts tillämpas i erforderlig omfattning.

2 mom. Vid årsmötet skall dessutom förekomma

• framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser rörande klubbens förvaltning

• fastställande av balans- och resultaträkningar

• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• val av klubbordförande

• val av fyra-sex styrelseledamöter

• val av revisorer

• av medlemmar väckta frågor som anmälts till styrelsen senast tre veckor före mötet.

3 mom. Vid höstmötet skall utöver vad i 1 mom. sägs, förekomma

• beslut om årsavgift för nästa räkenskapsår

• fastställande av budget för det kommande året

• val av tre ledamöter i valnämnden samt utseende av sammankallande i denna.

4 mom. Vid pågående möte väckt fråga får inte föranleda annat beslut än frågans hänskjutande till styrelsen eller till nästa ordinarie möte.

8 § Beslutförhet, röstning och beslut

1 mom. Styrelsen är beslutför då, förutom fungerande ordförande, fyra ledamöter är närvarande.

2 mom. Röstning i styrelsen och på ordinarie medlemsmöte sker öppet, om inte annat är föreskrivet eller påfordras av närvarande röstberättigad.

3 mom. Beslut fattas inom klubben med enkel majoritet, om inte annat är föreskrivet i dessa stadgar. Om det vid öppen omröstning, som inte gäller val, uppkommer lika röstetal mellan två slutliga alternativ, har fungerande ordförande utslagsröst. Om det uppkommer lika röstetal vid sluten omröstning eller vid val avgörs frågan genom lottning.

4 mom. Röstning genom fullmakt får inte förekomma.

9 § Verksamhetsår och räkenskaper

1 mom. Klubbens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

2 mom. Klubbens räkenskaper skall vid varje verksamhetsårs utgång sammanföras i fullständiga bokslut. Detta skall vara verkställt senast sex veckor före årsmötet, då räkenskaper med tillhörande handlingar liksom styrelsens årsberättelse med tillhörande balans- och resultaträkningar skall lämnas till revisorerna för granskning.

3 mom. Om klubben anförtrotts stiftelse eller fond, för vilken skall föras särskilda räkenskaper, gäller för dessa vad som sägs i föregående båda moment.

10 § Revisorer

Årsmötet utser två revisorer, varav en skall vara auktoriserad och en klubbmedlem. Sedan de från styrelsen mottagit vederbörliga handlingar för granskning, skall revisorerna inom två veckor avge revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

11 § Lokala eller regionala klubbar

På ort eller inom region, där minst tjugo medlemmar i Svenska PEN är bosatta kan dessa bilda en lokal eller regional klubb med uppgift att inom det aktuella geografiska området verka för de syften som anges i dessa stadgar. Sådan lokal/regional klubb har egen styrelse och förvaltning. Den får driva normal klubb- och opinionsverksamhet, men inte uppträda utåt som representant för Svenska PEN eller som företrädare för PEN ta emot uppdrag utifrån.

12 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske endast vid årsmöte genom beslut med två tredjedels majoritet.

13 § Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1 mom. Dessa stadgar, som antagits vid årsmöte den 7 december 1996 enligt §§ 7 och 9 i då gällande stadgar, träder i kraft den 1 januari 1997 och ersätter då äldre stadgar med de modifieringar som anges nedan.

2 mom. Den vid årsmötet 1996 valda styrelsen liksom då valda revisorer får förlängt mandat till årsmötet 1997.

3 mom. Den valnämnd som utsetts av årsmötet 1996 kvarstår och förbereder styrelsevalet m.m. våren 1997.

4 mom. De vid stadgeändringen löpande räkenskaperna avslutas per den 31 december 1996.