Svenska PEN stödjer hotade bibliotekarier

Svenska PEN vill uttala sitt stöd för de bibliotekarier som den senaste tiden utsatts för hot och hat för att de inte anser att tidningen Nya Tider hör hemma på svenska folkbibliotek. Det är ett yrkesmässigt ställningstagande som är öppet för diskussion. För detta ska man inte hotas till livet.


Det finns enligt PEN goda skäl att anta att den här sortens kampanjer är organiserade av grupper som ser hot och hatspråk som sätt att påverka kulturpolitiken i Sverige. Det rör sig om ett nytt inslag i det svenska samhällsklimatet, där den som ifrågasätter den människosyn som kommer till uttryck i publikationer som Nya Tider ska skrämmas till tystnad. Att det föreligger ett helt nytt läge där extrema politiska grupper inte drar sig för att försöka tvinga fram självcensur genom riktade kampanjer bekräftas av studier från BRÅ liksom i Myndighetens för Kulturanalys rapport ”Hotad Kultur?” (2016).

 

Yttrandefrihetens fiender använder gärna yttrandefriheten som täckmantel för att kringskära den. Det är demokratins paradox att man måste och bör tillåta även demokratins motståndare att argumentera för sin sak. Men gränsen går vid olaga hot och det ingår i demokratins uppgifter att lagföra dem som gör sig skyldiga till det. PEN uppmanar därför svenskt rättsväsende att ta den här sortens hatbrott på större allvar och lägga större utredningsresurser på att efterforska de skyldiga – helt enkelt därför att den sortens hotkampanjer riktar sig rakt mot den demokratiska statens grundprinciper.

 

På svenska bibliotek ska mångfald råda och information och olika kulturyttringar finnas allmänt tillgängliga. Det är också en del av demokratins fundament. Men den som försöker styra urvalet genom mordhot och hatspråk är denna öppenhets fiende och ska bemötas som sådan.

 

Bibliotekarierna har nu placerats i frontlinjen för att försvara denna öppenhet. Det är polisens, åklagarnas och de ansvariga politikernas skyldighet att bistå dem.

 

Svenska PEN kommer under året att återkomma till just dessa organiserade hatspråkskampanjer då vi anser att de i nuläget är ett av de största hoten mot yttrandefriheten i Sverige och vi kommer att lägga större kraft på att belysa och motverka detta hot.