Svenska PEN kräver Sveriges ambassad i Dhaka på svar efter tisdagens mord på den Sverigeaktuelle författaren och bloggaren Ananta Bijoy Dash

“You belong to a category of applicants where there is always a risk involved when granting a visa that you will not leave Schengen area after the visit. Furthermore, the purpose of your trip is not urgent enough to grant you visa.” (ur avslaget från Sveriges ambassad i Dhaka)

För mer än en månad sedan bjöd Svenska PEN in den bangladeshiske författaren och bloggaren Ananta Bijoy Dash till Stockholm för att tala om den allt svårare situation som råder i Bangladesh för journalister och författare, ett ämne som blivit skriande aktuellt efter de bestialiska morden på bloggaren Washiqur Rahman och författarenAvijit Roy tidigare i mars.

PEN:s inbjudan följde det standardförfarande som vi återkommande använder när vi bjuder in representanter för internationell press- och yttrandefrihet till möten eller evenemang inom ramarna för PEN:s omfattande programverksamhet. För Ananta Bijoy Dashs del var temat för det möte som skulle ha ägt rum i Stockholm den 3 maj, i samband med högtidlighållandet av Pressfrihetens dag, oskiljaktigt förenat med den verklighet han levde i som sekulär bloggare i ett av extremism alltmer hårdnande Bangladesh, något som enligt Svenska PEN gjorde honom sällsynt lämpad att tala om just dessa frågor. Men den svenska ambassaden i Dhaka vägrade att utfärda det utresevisum som krävdes för att han skulle kunna komma till Sverige.

Idag, tisdag, nås vi av beskedet att Ananta mördats.

Förstämningen är stor. Frågetecknen många.

För att förstå återvänder vi till det beslut som Sveriges ambassad i Dhaka skickade till honom efter att man avslagit hans visumansökan och som han samma dag mejlade till Svenska PEN. I slutraderna läser vi: “You belong to a category of applicants where there is always a risk involved when granting a visa that you will not leave Schengen area after the visit. Furthermore, the purpose of your trip is not urgent enough to grant you visa.” 

På uppmaning av Svenska PEN lämnade Ananta Bijoy Dash in ett överklagande av ambassadens beslut. Svenska PEN skrev också ett brev till ambassaden där vi begärde att beslutet skulle omprövas och förklarade att vi ville genomföra mötet med Ananta Bijoy Dash även om det måste skjutas framåt i tiden. Ärendet skulle ha behandlats av Migrationsdomstolen i Göteborg inom de närmaste veckorna.

Men det var för sent. Tidigt på tisdagsmorgonen hackades Ananta Bijoy Dash ihjäl av män beväpnade med machetes i närheten av sitt hem i staden Sylhet i norra Bangladesh. Han fick aldrig möjligheten att berätta sin och de andras historia för sina svenska kolleger på Pressfrihetens dag.

Det är vår skyldighet att få veta varför.

Svenska PEN kräver därför en uttömmande och trovärdig förklaring till varför Sveriges ambassad i Dhaka valt att inte bevilja Ananta Bioy Dash det visum han behövde för att uppfylla Svenska PEN:s inbjudan att tala i Stockholm – den inbjudan som innebar att han varit kvar i Stockholm som Svenska PEN:s gäst ytterligare två veckor efter sin ankomst förra helgen och som säkerställde att han hade varit här ännu idag.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

IN ENGLISH

Swedish PEN demands a response from the Swedish Embassy in Dhaka following Tuesday's murder of the author and blogger Ananta Bijoy Dash

“You belong to a category of applicants where there is always a risk involved when granting a visa that you will not leave Schengen area after the visit. Furthermore, the purpose of your trip is not urgent enough to grant you visa.” (From the visa refusal of the Swedish Embassy in Dhaka)

More than a month ago Swedish PEN invited the Bangladeshi author and blogger Ananta Bijoy Dash to Stockholm to speak about the deteriorating situation in Bangladesh for journalists and writers, a topic that has become highly actual after the brutal murders of blogger Washiqur Rahman and writer Avijit Roy earlier in March.

PEN's invitation followed the standard procedure used when representatives of the international press and defenders of freedom of expression are invited to meetings or events within the framework of PEN's extensive program activities. For Ananta Bijoy Dash, the theme of the meeting which was to take place on May 3 in Stockholm in conjunction with the commemoration of World Press Freedom Day, was inseparably linked with the reality he lived in as a secular blogger in a Bangladesh where extremism is increasingly on the rise. According to Swedish PEN, this made him uniquely suited to talk about these issues.But the Swedish Embassy in Dhaka refused to issue the visa required for him to visit Sweden.

Today we have received the news that Ananta has been brutally murdered.

This news has been received with great sadness and it has raised many questions.

To understand we need to look back at the decision that the Swedish Embassy in Dhaka sent after they rejected his visa application which he forwarded in his email to the Swedish PEN on the same day. In the final lines we read: "You belong to a category of applicants where there is always a risk involved when granting a visa that you will not leave Schengen area after the visit. Furthermore, the purpose of your trip is not urgent enough to grant you visa.” 

Following up on the encouragement from the Swedish PEN Ananta Bijoy Dash filed an appeal to the Swedish embassy's decision. At the same time Swedish PEN wrote a letter to the Swedish Embassy requesting that the decision should be reviewed, with the explanation that we wanted to meet with Ananta Bijoy Dash even even if our meeting should be postponed. This should have been dealt with by the Migration Court in Gothenburg within the next few weeks.

But it was too late. Early on Tuesday morning Ananta Bijoy Dash was hacked to death by men armed with machetes when leaving his home for work in the town of Sylhet in northern Bangladesh. He never got the opportunity to tell his and the others' story for his Swedish colleagues on World Press Freedom Day.

It is our duty to know why.

Swedish PEN therefore demands a detailed and credible explanation of why the Swedish Embassy in Dhaka chose not to grant Ananta Bioy Dash the visa he needed to fulfill the Swedish PEN's invitation to speak in Stockholm -  a invitation that would have guaranteed his stay in Stockholm as Swedish PEN's guest for two weeks upon his arrival, that was supposed to happen last weekend, and which could have ensured that he would still be here with us today.

Translation from Swedish: Bojan Lazic